సాహిత్య ప్రపంచంలో ఉప్పెన ‘మద్దూరి నగేష్ బాబు

2979

మీరెప్పుడైనా ఉప్పెననూ చూసారా.ఒకవేళ చూస్తే తట్టుకోగలరా !అదిగో అలాంటిఉప్పెన పేరే ‘ మద్దూరి నగేష్ బాబు ‘తెలుగు సాహిత్యం లో పెను ఉప్పెన సృష్టించిన కవి మద్దూరి నగేష్ బాబు ‘ కవిత్వాన్ని పల్లెల్లోనుంచి, దళిత తల్లుల ఆవేదనలు నుంచి కవిత్వాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చాడు.అప్పటిదాకా సాగిన కవిత్వం వేరు .మద్దూరి నగేష్ బాబు మొదలెట్టిన తర్వాత వచ్చిన కవిత్వం వేరు. ఇతర కవులపై మద్దూరి నగేష్ బాబు ముద్ర అంత ఉంది.ఉద్దండ కవులు అనుకున్న వాళ్లేఒక్కసారి వాళ్ళ కవిత్వాన్ని తొంగి చూసుకున్నారు.కవిత్వాన్ని సరైన మార్గంలో పెట్టినవాడు.ముఖ్యంగా ఎవరి కవిత్వాన్ని వాళ్లు సరిచేసుకుని.దళిత కవిత్వం – దళితేతర కవిత్వం స్పష్టంగామద్దూరి నగేష్ బాబు కవిత్వం రాసినాక భయటపడింది. తెలుగు సాహిత్యంలో రెండవ రాకడ ప్రారభం మద్దూరి నగేష్ బాబుతోనే.పదునైన దళిత పదాలతో, దళిత యాసతో పల్లెబతుకులను చీత్రికపట్టి చూపెట్టాడు మద్దూరి.ప్రపంచాన్ని అణుబాంబు ఎంత వినాశనం చేసిందో. తెలుగు సాహిత్యంలో ‘మద్దూరి నగేష్ బాబు ‘కవిత్వం దళిత బతుకులను ప్రపంచానికి చూపెట్టింది. యే కవిత రాసిన అది తన బతుకులోనుంచే రాసాడు.కవిత్వం – జీవితం రెండు ఒకేలా బతికిన కవి.మాటైనా – కవితైనా ఒక ప్రవాహంలా దూసుకెళ్తుంది.మద్దూరి నగేష్ బాబు బతికినంత కాలం తోటి కవులు చాలా మంది ‘ కవిత్వాన్ని రాయకుండా కలాలు పక్కనెట్టారు.కొంత మంది ఎప్పుడు ‘చస్తార్రా వీడు ‘అనుకున్నారు.

రచ్చబండ , వెలివాడ ,మీరెవూట్లూ,నరలోక ప్రార్థన, గోదావరి , లోయ , పుట్ట ,కవిత్వాలు తెలుగు సాహిత్యాన్ని కొంత కాలం నిద్రలేకుండా చేసింది. అలేక్సీ హెలి ‘ రూట్స్ ‘ ( ఎడుతరాలు )నవల చదివి చాలా మంది నిద్రపోలేదు.అలాగే మద్దూరి నగేష్ బాబు కవితా సంపుటాలు చదివితే అంతకంటే ఎక్కువ రేట్లుదళితుల బతుకుల గురించి ఆలిచించ కుండా ఉండలేరు.ఇతర కవులతో కొంత సంకర కవిత్వం అని కాస్త సిగ్గుపడదం ,ఊరు – వాడ లాంటిసంకర కవిత్వం తీసుకొచ్చారు.అందుకే మద్దూరి నగేష్ బాబు కవితా సంపుటాలుఇప్పుడు ఒకటి కూడా లేదు. కొత్తగా ప్రచురిస్తే తప్పా !కవి ప్రభావం తప్పకుండా ప్రపంచంపై పడినట్టేఈ కవి ప్రభావం ప్రపంచంలో తోటి కవులపై పడింది.ఎంత కాలం బతికాం కాకుండా. బతికినంత కాలంకొలిమి నిప్పులపై కాలినట్టు కాలిపోయాడు.కవిత్వం జీవితమైంది , జీవితమే కవిత్వంలా బతికాడు.’ అతను బతికింది కొంతకాలమైన బలమైన ముద్ర తెలుగు సాహిత్యంలో ఉంది.అందుకే కవిత్వంలో మద్దూరి నగేష్ బాబుతో రెండవ రాకడ మొదలైంది అంటారు. ఏదిఏమైనాతెలుగు సాహిత్యంలో పెను ఉప్పెన ‘ మద్దూరి నగేష్ బాబు’.

రచ్చబండ , వెలివాడ ,మీరెవూట్లూ,నరలోక ప్రార్థన, గోదావరి , లోయ , పుట్ట ,కవిత్వాలు తెలుగు సాహిత్యాన్ని కొంత కాలం నిద్రలేకుండా చేసింది. అలేక్సీ హెలి ‘ రూట్స్ ‘ ( ఎడుతరాలు )నవల చదివి చాలా మంది నిద్రపోలేదు.అలాగే మద్దూరి నగేష్ బాబు కవితా సంపుటాలు చదివితే అంతకంటే ఎక్కువ రేట్లుదళితుల బతుకుల గురించి ఆలిచించ కుండా ఉండలేరు.ఇతర కవులతో కొంత సంకర కవిత్వం అని కాస్త సిగ్గుపడదం ,ఊరు – వాడ లాంటిసంకర కవిత్వం తీసుకొచ్చారు.అందుకే మద్దూరి నగేష్ బాబు కవితా సంపుటాలుఇప్పుడు ఒకటి కూడా లేదు. కొత్తగా ప్రచురిస్తే తప్పా !కవి ప్రభావం తప్పకుండా ప్రపంచంపై పడినట్టేఈ కవి ప్రభావం ప్రపంచంలో తోటి కవులపై పడింది.ఎంత కాలం బతికాం కాకుండా. బతికినంత కాలంకొలిమి నిప్పులపై కాలినట్టు కాలిపోయాడు.కవిత్వం జీవితమైంది , జీవితమే కవిత్వంలా బతికాడు.’ అతను బతికింది కొంతకాలమైన బలమైన ముద్ర తెలుగు సాహిత్యంలో ఉంది.అందుకే కవిత్వంలో మద్దూరి నగేష్ బాబుతో రెండవ రాకడ మొదలైంది అంటారు. ఏదిఏమైనాతెలుగు సాహిత్యంలో పెను ఉప్పెన ‘ మద్దూరి నగేష్ బాబు’.

తంగిరాల సోని

( జనవరి 9 న ‘మహాకవి మద్దూరి నగష్ బాబు’ 16 వ వర్ధంతి )

      --  --
  .  -- 96 766 09 234 --